Các khoá học hiện có

Phát triển hệ thống thông tin Quản lý

Phát triển hệ thống thông tin Quản lý

Management Information Systems Development
Course

Tin học ứng dụng

Tin học ứng dụng

Course

Quản trị nguồn lực thông tin

Quản trị nguồn lực thông tin

Information Resources Management
Course

Lớp ôn luyện kỹ năng tin học dành cho chuyên viên

Lớp ôn luyện kỹ năng tin học dành cho chuyên viên

Course

Tin học đại cương - Thầy Khánh

Tin học đại cương - Thầy Khánh

Course

Lớp Tin học đại cương_Thầy Minh

Lớp Tin học đại cương_Thầy Minh

Lớp học kết hợp để nâng cao hiệu quả giảng dạy môn Tin học đại cươn...
Course

Lớp Tin học đại cương_Thầy Yên

Lớp Tin học đại cương_Thầy Yên

Lớp học kết hợp để nâng cao hiệu quả giảng dạy môn Tin học đại cươn...
Course